Wu Junyong |1978 , Born in Fujian Province

  • Hitting the plane 2008